ใส่ความเห็น

การใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา

ปัญหาการร้องเรียนจากการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (มท ๐๘๐๘.๒ว๑๖๒๒)

สรุปสาระสำคัญ : การกำหนดราคาขายเอกสารสอบราคา ประกวดราคา ต้องกำหนดให้พอสมควรกับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ทางราชการต้องเสียไป จะกำหนดเป็นอัตราที่แน่นอนไม่ได้ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจากแสวงหากำไรจากการขายเอกสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: