ใส่ความเห็น

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๓๑)


ดูเอกสารคลิกที่นี่

รุปสาระสำคัญ: ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ระบบ GFMIS)ในช่วงเดือน มี.ค.54 ตามวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ทราบถึงสาเหตุพร้อมเอกสารที่แสดงถึงสาเหตุ ดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของ งป.ต้องมาดำเนินการ ณ กรมบัญชีกลางตามวัน เวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.54

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: