ใส่ความเห็น

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1910)

ดูเอกสารคลิกที่นี่
สรุปสาระสำคัญ : แจ้งมติ ครม. เรื่องการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย โดยให้ อปท.ถือปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: