1 ความเห็น

ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ที่ถูกกำหนดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลตำบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องยื่นบัญชี

ดูเอกสารประชาสัมพันธ์
ดูราชกิจจานุเบกษา

One comment on “ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

  1. ดีครับ…ขอสนับสนุน ซึ่งน่าจะบังคับให้ยื่นตั้งแต่มีการจัดตั้ง อปท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: