หนังสือสั่งการ

ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ว129มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและผู้สอบแข่งขันได้รับการเดือดร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกเพิกถอน Downloadดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ว141การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ว141การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ระทรวงการคลังเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท  เพือให้กิดความเป็นธรรม จึงควรพิจารณาให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจาการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาวันที่ 23 เมษายน 2556 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทิ้งาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1)

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 334 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพง.1) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1) ให้ผู้เรียนตามแบบพิมพ์ใหม่>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1)

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 334 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพง.1) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1) ให้ผู้เรียนตามแบบพิมพ์ใหม่>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ตามกฎหมาย ปปช. หน่วยงานต้องเผยแพร่ราคากลาง ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองและเว็บกรมบัญชีกลาง ดูหนังสือสั่งการ ดูคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ตามกฎหมาย ปปช. หน่วยงานต้องเผยแพร่ราคากลาง ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองและเว็บกรมบัญชีกลาง ดูหนังสือสั่งการ ดูคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งมาตรการที่หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป  ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท ขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ให้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ>>สิ่งที่ส่งมาด้วย (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔)ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น